Важно!

Обява за работа
07.02.2011г.

В рамките на Проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината", договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.01-0077-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Сдружение "АДСУ" набира кандидати за следнитa позиция:

Консултант по професионално консултиране на преки доставчици

Информация може да намерите тук.

Проектът се изпълнява от Сдружение "Асоциация на доставчиците на социални услуги"

П р е д с т о я щ и

с ъ б и т и я

Национална конференция по проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината"

02.05.2011 г.

На 12 май 2011 г. от 11:30 ч. в гр. Велико Търново, Интерхотел Велико Търново ще се проведе Национална конференция по проект Социално предприятие „Услуги в дома и градината”. Конференцията има за цел да популяризира изпълнението на проекта и неговите продукти – модел на социално предприятие „Услуги в дома и градината”, информационни материали и практики в целевите общини - Айтос, Бяла Слатина, Благоевград и Велико Търново.


Двудневни обучения за доставчици на социални услуги

14 март 2011

Във връзка с изпълнението на проект Социално предприятие „Услуги в дома и градината” № BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001 ще бъдат проведени две двудневни обучения за доставчици на социални услуги и общини по модела на социално предприятие. Обученията ще бъдат проведени на следните дати:

  • За гр. Пловдив обучението ще се проведе на 24 и 25 март 2011г. в Хотел "Метропол", бул. "България" № 11А
  • За гр. Велико Търново ще се проведе на 21 и 22 март в Интерхотел Велико Търново, ул. "Александър Пенчев" 2

Стартират обученията на преките доставчици по проекта в община Велико Търново

20 януари 2011г.

На 24.01.2011 г. стартират обученията на преките доставчици по проекта в община Велико Търново. Графика за да провеждането им можете да видите тук.


Стартират обученията на преките доставчици по проекта в община Бяла Слатина.

13.01.2011г.

На 17.01.2011 г. стартират обученията на преките доставчици по проекта в община Бяла Слатина. Графика за да провеждането им можете да видите тук.


Промяна в графика на обученията

03 декември 2010г.

Има промяна в графика на обученията на преките доставчици в община Велико Търново. Обученията ще стартират на 13.12.2010 г., а не както бе предвидено на 06.12.2010 г. В останалите общини няма промяна в графика на обученията. Актуален график за община Велико Търново можете да изтеглите от тук.


Обучения на преки доставчици на услуги

25 ноември 2010 г.

На 06.12.2010 г. ще стартират обучения на преките доставчици на услугите "Домашен майстор" и "Градинарство". Графикът за провеждане на обученията можете да изтеглите от тук.


Пресконференция за представяне на проект Социално предприятие

30 юли 2010г.

В четирите целеви общини ще се проведе пресконференция за представяне на проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината".

Пресконференциите ще се състоят на следните дати:

  • Община Айтос – 02.08.2010 г. от 15:00 ч. в гр. Айтос, ул. “Цар Освободител” №3, заседателна зала на община Айтос
  • Община Благоевград – 04.08.2010 г. от 11:00 в гр. Благоевград, ул. "Н. Вапцаров" N:16, х-л Корона,
  • Община Бяла Слатина – 05.08.2010 г. от 11:00 ч. в гр. Бяла Слатина, читалище “Развитие”, зала 18
  • Община Велико Търново - 05.08.2010 г. от 12:30 ч. в гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” №2, Центъра на БТА

Пресконференции за информиране

юли 2010 г.

През месец юли 2010 г. в общините на проекта ще бъдат органзирани пресконференции за информиране на обществеността за предстоящите дейности по проекта. Местата и часовете на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.


Обща информация за проекта

Проект Социално предприятие "Услуги в дома и градината" е насочен към подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез устойчиво развитие и укрепване на социалното предприемачество и, в резултат, подобряване качеството на живот на хората от тези групи чрез обучение и заетост в нови услуги. Проектът предлага изпълнението на дейности и мерки за иницииране на две нови услуги – "Домашен майстор" и "Градинарство", в рамките на социално предприятие, предоставящо към настоящия момент социални услуги в домашна среда – "Социален асистент" и "Домашен помощник", в общините Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново.

Специфични цели:

Финансиране и продължителност на проекта:

Проектът е на стойност 171 637,00 лв., от които 158 305,00 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез ОП “Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 16 месеца и обхваща периода от 01.03.2010 г. до 30.06.2011 г.

Кой може да се включи в проекта?

Целевата група обхваща продължително безработни, в това число лица с увреждания, желаещи да предоставят услуги в домовете и градините на съгражданите си, включително на стари хора и хора с увреждания.

Изпълнението на проект “Социално предприятие “Услуги в дома и градината” ще допринесе за социалната интеграция на включените безработни лица и хора с увреждания чрез:

Какви са ползите от участието в проекта?

Дейностите по проекта ще помогнат на желаещите:

Какви са ползите за потребителите?

Какви са ползите за потребителите?