Проекти

 

Проект "Открий таланта си"

Договор № BG05M9OP001-2.009-0041-С01

Възложител:

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд

Период: 9 май 2018 – 9 април 2020 г.

Описание:

Проектът има за цел да окуражи социалното включване на 35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, чрез подкрепа за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в местни културни, социални, доброволчески дейности.

Изпълнител:

Асоциация на доставчиците на социални услуги
Общинa Лом

Дейности:

 1. Информиране и публичност на проекта
 2. Проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите
 3. Предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна подкрепа
 4. Развитие на умения за самостоятелен живот
 5. Развитие в клубове за таланти
 6. Участие на децата и младежите в местни дейности

Целева група:

35 деца и младежи от 3 до 29 г. в риск и с увреждания, настанени в три Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Лом

Продължителност: 23 месеца

Обща стойност: 147 918.34 лв.

Финасиране от ЕС: 125 730.58 лв.

Национално финансиране: 22 187.76 лв.


 

 

 

Проект "Творителница за играчка"

Договор №: BG05M9OP001-2.010-0245- C01

Възложител:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд

Период: 04 май 2018 –04 септември 2019 г.

Описание:

Проектът има за цел да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване и професионална интеграция на уязвими групи от населението, живеещи на територията на община Смолян, чрез създаване и работа на ново социално предприятие „Творителница за играчки” за производство на ръчно рисувани дървени детски играчки. Играчките ще бъдат предлагани в търговската мрежа и в центрове за работа с деца, тъй като ще бъдат моделирани и за деца със специални образователни потребности.

Изпълнител:

Асоциация на доставчиците на социални услуги

Дейности:

 1. Подготовка за стартиране на социалното предприятие
 2. Ремонт на помещението за социалното предприятие
 3. Доставка на оборудване, суровини и материали за производството на дървени детски играчки
 4. Подбор и назначаване на работници и ръководен екип на социалното предприятие
 5. Подкрепа за осигуряване на заетост и дейност на социалното предприятие „Творителница за играчки”
 6. Маркетинг и популяризиране на социалното предприятие „Творителница за играчки“
 7. Разработване и прилагане на индивидуални програми за психологическа и интеграционна подкрепа на работниците

Целева група:

23 безработни лица, включително младежи до 29 г., безработни над 54 г., продължително безработни лица и лица с увреждания

Продължителност: 16 месеца

Обща стойност: 299 154,27 лв.

Финасиране от ЕС: 254 281,13 лв.

Национално финансиране: 44 873,14 лв.


 

 

Проект №СОА16-ДГ56-588/19.05.2016 г.

„Модел на обществен съвет в съвременното училище” 

Възложител:

Програма "Европа" на Столична община - 2016 г.

Период: 19.05.2016 – 30.10.2016 г.

Описание:

Проектът има за цел разработаване и тестване на Модел на обществен съвет за подкрепа на стратегическо развитие на училищата, граждански мониторинги партньорство между общността, местната власт и образователните институции.

Партньори:

Районна администрация Слатина

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

138 СОУ "Проф. Васил Златарски"

 Дейности по проекта:

1. Сформиране на работни групи за участие в Модел на обществен съвет

2. Разработване на Модел на обществен съвет

3. Уъркшопи за обсъждане на Модела на обществен съвет

4. Проучване на стратегически направления в развитието на пилотните училища

5. Популяризиране на Модела на обществен съвет

Целева група на проекта:

- Ученици от 23 СОУ, 31 СУЧЕМ и 138 СОУ – Столична община

- Родители, представители на Училищно настоятелство

- Представители на Районна администрация, район Слатина

- Представители на училищното ръководство и учители

- РИ, НПО, граждани, медии

 

Обща стойност на проекта: 7000 лв.

 

ПРОЕКТ  РД04-52/03.04.2015 г.

"Интегрирана асистентска услуга за хора с увреждания"

Възложител:
Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика

Връзка: http://assistants.adsu-bg.org/

Период: м. април 2015 г. -  м. декември 2015 г.

Описание: Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и институционализацията на възрастни лица с увреждания чрез предоставяне на асистентска подкрепа в домашна среда, с допълваща дистанционна подкрепа Телекеър в случай на риск или инцидент.

Конкретните дейности включват:

 Целите и дейностите на проекта са насочени пряко към следните целеви групи:

 Финансиране: Проектът е на стойност 26 333.00 лв., от които приносът на Фонд „Социална закрила” е 23 693.00 лв.

 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0108-C0001 "Телекеър - дистанционна услуга за хора с увреждания" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Възложител: Министерство на труда и социалната политика, Договарящ орган по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-7.0.07 "Без граници – Компонент 1" – фаза 2
Връзки: http://tk.adsu-bg.org/
Период: юли 2013 г.- декември 2014 г.
Описание: Проектът е насочен към разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел на дистанционна услуга в дома на хора с увреждания. Проектът се изпълнява от Сдружение "Асоциация на доставчиците на социални услуги" (АДСУ), в партньорство с "Ейвън Телекеър" (Великобритания)
Конкретните дейности включват:
- Проучване и трансфер на британския опит в предоставяне на дистанционни услуги на хора с увреждания;
- Обучение на екип "Дистанционна услуга";
- Разработване на организационен и професионален модел за дистанционна услуга в подкрепа на хора с увреждания;
- Тестване на иновативния модел на дистанционна услуга в Столична община;
- Демонстриране и широко популяризиране на иновативната дистанционна услуга като подкрепяща социална услуга.
Целите и дейностите на проекта са насочени пряко към три целеви групи:
- Доставчици на социални услуги (общини и НПО),
- Хората с увреждания и техните близки
- Представители на МТСП, АСП и Столична община
Обща стойност: 171 010.46 лв.

 

Извършване на външна оценка на качеството на услугата “Личен асистент”, предоставяна в рамките на проект “Социална услуга за качествен живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001/07/5.2-02.

Възложител: Агенция за социално подпомагане
Връзки: http://www.asp.government.bg/
Период: 24.06.2009 – 04.09.2009 г.
Описание: Дейността има за цел проучване и анализ на обществената значимост на проект “Социална услуга за качествен живот”, изпълняван от АСП по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, както и представяне на резултатите, подкрепени с изводи и препоръки по отношение на качеството и удовлетвореността от услугата “Личен асистент”. Оценката включва дейността на 41 Дирекции „Социално подпомагане” в цялата страна по предоставяне на социалната услуга.

 

Разработване на стандарти за качество на социалните услуги в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник”

Възложител: Министерство на финансите, финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
Връзки: http://www.minfin.bg/
Период: септември 2008-септември 2009 г.
Описание: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в домашна среда “Личен асистент” и “Домашен помощник” чрез разработване на стандарти за качество, регламентиращи цялостния процес на планиране, предоставяне и управление на услугите. Продукти на проекта са „Методика за предоставяне на социалната услуга в общността Личен асистент” и „Методика за предоставяне на социалната услуга в общността Домашен помощник”.


 

Социално предприятие „Услуги в дома и градината”

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Възложител: Агенция за социално подпомагане, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Връзки: http://www.adsu-bg.org/udg/
Период: март 2009-юни 2011
Описание: Проектът има за цел устойчиво развитие на социалното предприемачество в общините Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново чрез предоставяне на нови услуги в социално предприятие “Услуги в дома и градината”. Основните му дейности включват разработване и тестване в практиката на цялостен модел за маркетинг и работа на социално предприятие “Услуги в дома и градината” с участието на хора с увреждания и продължително безработни.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "АДСУ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 

 

 

Грижа в общността –
услуги „Социален асистент” и
„Домашен помощник”

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.04-0153-C0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Възложител: Агенция за социално подпомагане, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Връзки: http://www.asp.government.bg/; www.cszg.free.bg
Период: 26.06.2009- 25.06. 2010
Описание: Цел на проекта е подкрепа на нуждаещи се самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на гр. В. Търново, гр. Дебелец и селата Ресен, Леденик и Плаково.
Партньор на АДСУ в изпълнението на проекта е Сдружение „Център за социални и здравни грижи” /ЦСЗГ/.
На 25.06.2010г. приключи изпълнението на проект "Грижа в общността - услуги "Социален асистент" и "Домашен помощник", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. При реализиране на проектните дейности бяха назначени общо 8 социални асистенти и 21 домашни помощници, които предоставяха услугите на общо 66 потребители. За доброто популяризиране на проекта бяха изготвени 100 информационни брошури и 20 плаката. В резултат на изпълнените проектни дейности беше постигнато по-добро качество на живот на крайните бенефициенти.
Сдружение "Асоциация на доставчиците на социални услуги" изказва благодарност към всички участници при реализирането на проекта.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "АДСУ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."