Покана за свикване на Общо събрание

24 август 2020

Покана за свикване на Общо събраниеНа основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ УС на сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги”, наричано за краткост “Асоциацията”, гр. София, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 25.09.2020 година от 13,30 часа.

Събранието ще се състои в управлението на сдружението на адрес – София, ул. „Г. С. Раковски” № 61, ет. 3, ап.8, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за приемане на отчет за дейността на организацията за 2019 г.; 

2. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението на гр. София 1618, р-н „Овча купел”, бул. „Овча купел”, ул. 672, N:3А.гр. София, 

21/08/2020 г.


Председател на УС:

 

                                     Виолина Ананиева


 
Поканата можете да изтеглите от тук.Един проект приключва, подкрепата продължава

13 март 2020

 

 

В началото на април 2020 г. ще приключи проект „Открий таланта си, изпълняван от Сдружение АДСУ и Община Лом и реализиран в три резидентни услуги за деца и младежи в риск и с увреждания в гр. Лом - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Мечта", ЦНСТ за деца без увреждания "Нов дом-нов шанс" и ЦНСТ за деца без увреждания "За по-щастливо детство". 

Проектът стартира с изследователски и информационни дейности за включване на нуждаещите се от подкрепа деца и младежи и за привличане на общността за участие в инициативи, полезни за града и уязвимите хора. 35 деца и младежи развиваха уменията си за самостоятелен живот и силните си страни чрез учене, участие в структурирани дейности и в клубове за таланти - Арт клуб, Клуб спорт,Музикален клуб и Клуб фотография. Продуктите, изработени от тях, се популяризираха в хода на проекта чрез местни събития, пътуваща фото изложба, съвместни дейности с училища, читалища, социални услуги.  

В подкрепа на познавателното, психичното и двигателното развитие на децата и младежите работи мултидисциплинарен екип от клиничен психолог, детски психиатър, невролог, рехабилитатор, социалните работници в услугите и подкрепящи консултанти. 


Резултатите показаха различен напредък в уменията и самостоятелността на децата и младежите – свързан с техните лични ресурси, адаптивност и потребност от продължаваща професионална подкрепа.  Резултатите включиха и повишената готовност на специалистите, общината и гражданите да продължат подкрепата си – професионално и доброволно, заедно. За да откриваме още таланти!

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

ВАЖНО! Покана за свикване на Общо събрание

22 май 2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ УС на сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”, наричано за краткост “Асоциацията”, гр. София, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 25.06.2019 година от 13,30 часа.

Събранието ще се състои в управлението на сдружението на адрес – София, ул. „Г.С.Раковски” № 61, ет. 3, ап.8, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за приемане на отчет за дейността на организацията за 2018 г.;
 2. Вземане на решение за вписване в Устава и по партидата на сдружението в ТР и регистър на ЮЛНЦ на правилата за работа на социалното предприятие „Творителница за игрчки“;
 3. Вземане на решение за освобождаване на членовете на УС и избор на нови.
 4. Възлагане на мандат на новоизбрания състав на УС.
 5. Разни

Председател на УС:
Виолина Ананиева

Гр. София,
22/05/2019 г.

Изтеглете поканата от тук.
Обява за набиране на персонал в социално предприятие в рамките на проект № BG05M9OP001-2.010-0245-С01 „Творителница за играчки”

04 февруари 2019

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” обявява възможността за работа в социално предприятие, в рамките на проект № BG05M9OP001-2.010-0245-С01 „Творителница за играчки”. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.

Основен предмет на дейност на социалното предприятие е производството на ръчно рисувани дървени детски играчки. Предприятието е позиционирано на територията на с. Могилица, община Смолян, като ще бъдат наети уязвими лица от с. Могилица, с. Арда и с. Смилян.
Свободните работни места включват:

 1. Ръководен персонал:
  - Ръководител производство - 1 лице;

  За кандидатите за ръководен персонал изискванията са за висше образование, наличието на професионална квалификация и подходящ професионален опит е предимство. Няма изискване да бъдат безработни лица.

 2. Производствен и обслужващ персонал:
  • Оператор и програмист на компютърна CNC машина - 3 лица;
  • Художник, декоратор - 2 лицa;
  • Стругаро-фрезист - 1 лице;
  • Шивачка - 1 лице;
  • Дърводелец - 1 лице
  • Кандидатите за производствен и обслужващ персонал (т. 2) следва да бъдат безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, а именно: безработни младежи до 29 г., продължително безработни лица; безработни над 54 г.; безработни лица с трайни увреждания.

   За длъжности в производствения и обслужващ персонал изискванията са за средно образование, като наличието на професионална квалификация и подходящ професионален опит е предимство.

Кандидатите подават документи по един от следните начини:

 • в офиса на Сдружение АДСУ, на пощенския му адрес (София, 1202, ул. „Г.С.Раковски”, № 61, ет.3, ап. 8)
 • на адреса на социалното предприятие- с. Могилица, община Смолян, ул. „Родопи”, №56
 • на ел. поща (adsubg@gmail.com) в срок до 25.02.2019 г.

Документите включват:

 • Заявление за кандидатстване за работа по образец;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома/удостоверение за завършена степен на образование;
 • Копие от документ за професионална квалификация, др.;
 • Копие от трудова книжка;
 • Документ за регистрация в Бюро по труда като безработно лице;
 • ТЕЛК /ако е приложимо/
 • Препоръки (при наличие).

Подборът включва два етапа – предварителен подбор по документи и събеседване.
С одобрените кандидати за ръководен и производствен персонал ще бъдат сключени трудови договор на пълен работен ден.

Предвижда се събеседването с кандидатите да се проведе на 27-ти и 28-ти февруари 2019 г. в с. Могилица. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за точния час, в който трябва да се явят за интервю.

Заявлението може да бъде изтеглено оттук: Изтегли заявление

----------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------
Проект № BG05M9OP001-2.010-0245-С01 „Творителница за играчки” се изпълнява от Сдружение АДСУ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Ден на отворените врати на социално предприятие „Творителница за играчка”

20 декември 2018

На 20.12.2018 г. бе проведен Ден на отворените врати в производствената база на социално предприятие „Творителница за играчки“ в с. Могилица, община Смолян. Събитието включи ученици и преподаватели от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.Арда, както и родители.

Ръководството на предприятието запозна гостите с производствения цикъл за изработване на дървени играчки и показа моделите на играчки, които се изработват в момента. Интерес сред преподавателите и сред учениците предизвика работата на компютърните CNC машини. Някои деца се упражниха в програмиране на сувенири, които след това им бяха подарени.

Участниците се включиха в своеобразно състезание за сглобяване на дидактически пъзели и дадоха ценна информация на екипа на предприятието за предпочитанията им към дизайна и за нивото на справяне с различните варианти. Работниците в предприятието - лица от различни уязвими групи – споделиха искрената си удовлетвореност от интереса към играчките и усмивките на децата.

Мероприятието е част от Проект № BG05M9OP001-2.010-0245-C01 „Творителница за играчки”, изпълняван от Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Ден на отворените врати в производствената база на социално предприятие Творителница за играчки в с. Могилица, община Смолян

Ден на отворените врати в производствената база на социално предприятие Творителница за играчки в с. Могилица, община Смолян

Ден на отворените врати в производствената база на социално предприятие Творителница за играчки в с. Могилица, община Смолян

Ден на отворените врати в производствената база на социално предприятие Творителница за играчки в с. Могилица, община Смолян
Информационна среща за представяне на проект "И аз мога”

30 август 2018

 

На 4 септември 2018 г., от 14.30 ч., в Заседателната зала на Общински съвет, Община

Сандански ще бъде проведена Информационна среща по проект "И аз мога”, Договор

№ BG05M9OP001-2.009-0039.

В рамките на нформационната среща ще бъдат представени целите, дейностите,

участниците и екипа по проекта, както и партньорите, които го изпълняват – Фондация

„Институт за социални услуги в общността” и Община Сандански. Участници в

срещата са младежи от услугите, представители на екипа и партньорите по проекта,

местни лидери, заинтересовани лица, съмишленици.


Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи с тежки

интелектуални и множествени увреждания, живеещи в резидентни услуги в община

Сандански, чрез участие в специално разработени програми и дейности за развитие

чрез музика, изкуство и спорт, чрез терапевтична подкрепа и доброволчество.


Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Oфициално откриване на Социално предприятие „Творителница за играчки”

03 септември 2018

 

На 14 септември 2018 г. (петък), от 13.00 ч., в сградата на социалното предприятие,

с. Могилица, община Смолян, ул. „Родопи”, №56 ще се проведе официално откриване на

Социално предприятие „Творителница за играчки”. Предприятието се открива и ще работи

в рамките на едноименния проект "Творителница за играчки”, изпълняван от Сдружение

„Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ).

Участници в събитието са представители на общинска администрация, целевите

групи, местни институции и заинтересовани страни, които подкрепиха идеята за проекта и

допринасят за неговото изпълнение. На срещата ще бъдат представени екипа на проекта и

социалното предприятие, производствения цех и модели на дървени играчки.

Проектът се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Обява за набиране на персонал в социално предприятие

31 юли 2018

 

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” обявява възможността за работа в социално предприятие, в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0245-С01 „Творителница за играчки”. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.

Основен предмет на дейност на социалното предприятие е производството на ръчно рисувани дървени детски играчки. Предприятието е позиционирано на територията на с. Могилица, община Смолян, като ще бъдат наети уязвими лица от с. Могилица, с. Арда и с. Смилян.

Свободните работни места включват:

1. Ръководен персонал:

- Управител - 1 лице;

- Счетоводител - 1 лице;

- Ръководител производство - 1 лице;

 

За кандидатите за ръководен персонал изискванията са за висше образование, наличието на професионална квалификация и подходящ професионален опит е предимство. Няма изискване да бъдат безработни лица.

 

2. Производствен и обслужващ персонал:

-          Оператор и програмист на компютърна CNC машина - 2 лица;

-          Художник, декоратор - 1 лице;

-          Стругаро-фрезист - 1 лице;

-          Шивачка - 1 лице;

-          Дърводелец - 1 лице;

-          Дърворезбар (художествена обработка на дърво)- 4 лица; 

-          Конструктор на играчки - 2 лица;

-          Шофьор – 1 лице;

-          Хигиенист – 1 лице. 

Кандидатите за производствен и обслужващ персонал (т. 2)  следва да бъдат безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, а именно:  безработни младежи до 29 г., продължително безработни лица;  безработни над 54 г.; безработни лица с трайни увреждания.

За повечето длъжности в производствения и обслужващ персонал изискванията са за средно образование, като наличието на професионална квалификация и подходящ професионален опит е предимство. Изключение правят изискванията за дърворезбар (минимум основно образование), хигиенист (минимум основно образование)  и шофьор (завършен 10 клас минимум).

3. Консултант „Маркетинг и продажби“

За кандидатите за консултант „Маркетинг и продажби“ изискванията са за висше образование, наличието на професионална квалификация и подходящ професионален опит е предимство. Няма изискване да бъдат безработни лица.

Кандидатите подават документи по един от следните начини:

- в офиса на Сдружение АДСУ,  на пощенския му адрес (София, 1202, ул. „Г.С.Раковски”, № 61, ет.3, ап. 8)

-  на адреса на социалното предприятие- с. Могилица, община Смолян, ул. „Родопи”, №56

-  на ел. поща (adsubg@gmail.com) в срок до 24.08.2018 г.

Документите включват:

- Заявление за кандидатстване за работа по образец;

- Професионална автобиография;

- Копие от диплома/удостоверение за завършена степен на образование;

- Копие от документ за професионална квалификация, др.;

- Копие от трудова книжка;

- Документ за регистрация в Бюро по труда като безработно лице;

- ТЕЛК /ако е приложимо/

- Препоръки (при наличие).

               Подборът включва два етапа – предварителен подбор по документи и събеседване.

                С одобрените кандидати  за ръководен и производствен персонал ще бъдат сключени трудови договор на пълен работен ден. 

               С одобреният консултант „Маркетинг и продажби“ ще бъде сключен трудов договор на непълен работен ден.

            Предвижда се събеседването с кандидатите да се проведе на 29-ти и 30-ти август 2018 г. в с. Могилица. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за точния час, в който трябва да се явят за интервю.

            Заявлението може да бъде изтеглено оттук: Zaiavlenie_SP2018_0245.docx
Стартира Проект „Открий таланта си”

11 май 2018

Договор № BG05M9OP001-2.009-0041-С01

От 9 май 2018 г., Асоциация на доставчиците на социални усуги, в партньорство с Община Лом стартира Проект № BG05M9OP001-2.009-0041 „Открий таланта си”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.


35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, ще бъдат включени в програми за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в живота на общността.
Дейностите включват проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите, предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна подкрепа, развитие на уменията за самостоятелен живот, участие в клубове за развитие на таланти и в местни дейности, заедно с доброволци, връстници, подкрепящи.
Резултатите от участието на децата и младежите в неравностойно положение ще бъдат пример за това , че независимо от наличието на риск или увреждане, социалните умения и активността могат и трябва да се надграждат в живота на всяко дете и младеж – с трудности и с успехи.
Стартира Проект „Творителница за играчка”

08 май 2018

От 04 май 2018 г., Асоциация на доставчиците на социални услуги стартира Проект № BG05M9OP001-2.010-0245-C01 „Творителница за играчки”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
В социалното предприятие ще намерят професионална реализация 23 безработни лица, включително младежи до 29 г., безработни над 54 г., продължително безработни лица и лица с увреждания, които ще развият нови умения и ще получат психологическа подкрепа в процеса на преход от статуса на безработно лице към статуса на работник в социално предприятие.

Дейностите включват подготовка за стартиране на социалното предприятие, ремонтни дейности, доставка на оборудване, суровини и материали, подбор и назначаване на работници и ръководен екип на социалното предприятие, подкрепа за заетост и дейност на социалното предприятие, маркетинг и популяризиране на социалното предприятие, разработване и прилагане на индивидуални програми за психологическа и интеграционна подкрепа на работниците.
Очакваните резултати са както по отношение на професионалното развитие и заетост на уязвимите лица, така и по отношение на дейността на социалното преприятие и ролята му в социалната икономика на община Смолян.
Проектът е с продължителност 16 месеца.
Ученици, учители и родители планираха развитието на училището и работата на Обществения съвет в него

22 октомври 2016

Асоциация на доставчиците на социални услуги проведе на 20 октомври т.г. Кръгла маса за представяне на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“, 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ. Проектът има за цел разработване на модел на обществен съвет, който да подпомогне взаимодействието и гражданското участие в управлението на училището. Форумът бе открит от Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа на Столична община , която поздрави участниците и мотивира подкрепата на Програма Европа към проект, развиващ умения за партньорство и граждански мониторинг. Стели Петева, експерт по проекта, представи идеята, развитието и постигнатото в трите училища. Екип от ученици от всяка образователна институция популяризираха своето училище и готовността си да участват в развитието му – чрез участието си в обществения съвет, в ученическия парламент и в ежедневната учебна работа. Събрана бе банка с идеи на участниците как българското училище да стане по-модерно и привлекателно. Ученици, учители и родители дискутираха мечтаното развитие на трите училища- партньори по проекта: 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" и 138 СУ "Проф. Васил Златарски", както и приноса на обществения съвет и на район „Слатина“ за това развитие. Участие взеха Стефка Любомирова, началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт“ в район „Слатина“, Мая Митренцева, старши експерт от Регионално управление на образованието София-град, представители на ръководството и координатори по проекта на трите училища – Ваня Вълкова, зам-директор на 23 СУ, Йорданка Тодорова, учител по ИТ и информатика в 138 СУ и Йордан Левордашки – зам. директор на 31 СУЧЕМ. Гости бяха представители на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, както и неправителствени организации.


Кръгла маса по проект „ Модел на обществен съвет в съвременното училище“

12 октомври 2016

 

На 20.10.2016 г.  от 16.30 ч., в хотел „Св. София“, ще се проведе кръгла маса за популяризиране на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г. и има за цел да подпомогне гражданското участие в управлението и развитието на училището чрез работата на обществен съвет.

 

Участници в кръглата маса са партньорите по проекта - училищата 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ и районна администрация Слатина, както и представители на Регионално управление на образованието София-град,  неправителствени организации, ученици, родители, други заинтересовани.

 

Форумът ще допринесе за популяризиране на приоритетите на Програма Европа на Столична община – 2016 за подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и местната власт и приноса на проекта към тях чрез моделиране на работата на обществения съвет в трите училища.
Фокус групи по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“

08 октомври 2016

 

В периода 10-11.10.2016 г. ще бъдат проведени фокус групи в трите пилотни училища по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г., както следва:

 

- 10.10.2016 г. от 17.30 ч. – 23 СУ;

 

- 11.10.2016 г. от 10.00 ч. – 138 СУ;

 

- 11.10.2016 г. от 17.00 ч. – 31 СУЧЕМ.

 

Ще бъдат дискутирани приоритетните задачи за развитието на всяко училище, през погледа на педагогическата общност и районната администрация, и участието на обществения съвет в тяхното осъществяване.

 

Мнението на учениците и родителите за желаното развитие на училищата се анализира чрез паралелно анкетно проучване.

 

Резултатите от фокус групите и анкетното проучване ще подпомогнат както работата на мениджмънта на училищата, така и дейността на обществените съвети.
Приет е финалният документ на Модел на обществен съвет, след проведените уъркшопи в трите пилотни училища по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“ – 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ, район Слатина. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма

30 септември 2016

Приет е финалният документ на Модел на обществен съвет, след  проведените уъркшопи в трите пилотни училища по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“ – 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ, район Слатина.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г. и има за цел да подпомогне гражданското участие в управлението и стратегическото развитие на училището.

 

Моделът ще подпомогне процеса на популяризиране, учредяване и ефективна работа на обществения съвет в трите училища.
Уъркшопи по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“

20 септември 2016

 

В периода 26-28.09.2016 г. ще бъдат проведени уъркшопи в трите пилотни училища по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г., както следва:

- 26.09.2916 г. от 17.00 ч. – 23 СУ;

- 27.09.2016 г. от 17.00 ч. – 31 СУЧЕМ;

- 28.09.2016 г. от 19.00 ч. – 138 СУ.

Ще бъде обсъден разработеният модел на обществен съвет, представящ същността и дейността на обществения съвет в подкрепа на развитието и управлението на училищата, с активното участие на родители, ученици, представители на местното самоуправление и общността.

 

 

 

 

 
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

24 юни 2016

На 23.06.2016 г. се проведе работна среща с 138 СОУ "Проф. Васил Златарски" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на общствен съвет в съвременното училище".
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

21 юни 2016

На 20.06.2016 г. се проведе работна среща с 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище".

 
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

13 юни 2016

На 09.06.2016 г. се проведе работна среща с 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище". 
Стартиране на проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

25 май 2016

От 19.05.2016 г. стартита проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище", изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г.

 

Проектът има за цел разработаване и тестване на Модел на обществен съвет за подкрепа на стратегическо развитие на училищата, граждански мониторинги партньорство между общността, местната власт и образователните институции.

 

Партньори:

Районна администрация Слатина

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

138 СОУ "Проф. Васил Златарски"

 

Обща стойност на проекта: 7000 лв.

 

Продължителност на проекта: 6 месеца
Удължаване на срока за подбор на потребители

26 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” удължава срока за подаване на документи за подбор на потребители до 01.07.2015 г.
Обучение на асистентския екип (24-26.06.2015 г.)

16 юни 2015

В периода 24-26.06.2015 г. в офиса на Сдружение "АДСУ", на адрес ул. "Г. С. Раковски" 61, ет. 3, ап.8, ще се проведе обучение на асистентския екип за предоставянето на интегрирана услуга в домашна среда. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще приключи в 16.30 часа.

Три-дневното обучение ще бъде проведено от ръководителя екип и техническия експерт, които ще подготвят асистентите за  пряка работа с потребителите, за работа с Телекеър оборудването и за оказване на дистанционна подкрепа в случаи на риск.
Удължаване на срока за подбор на асистенти

16 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” удължава срока за подаване на документи за подбор на асистенти до 22.06.2015 г. С подалите документи кандидати ще бъде проведено събеседване на 23.06.2015
Обява за подбор на потребители

08 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на потребители по проекта до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица.

Преките потребители на интегрираната асистентска услуга в рамките на едноименния проект на Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ) са хора с увреждания, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях дейности. Поради иновативния характер на услугата, потребителите трябва да са мотивирани да участват в дейностите по тестване и даване на обратна връзка за качеството на подкрепата и нейното въздайствие върху живота им.

Допустими потребители на интегрираната асистентска услуга са лица с увреждания, които имат затруднения в самообслужването и мобилността им и за които съществува риск от влошаване на здравето им, от социална изолация и институционализация.

Желаещите да ползват услугата подават заявление за ползване на услугата (по образец). Към заявлението се прилага релевантен медицински документ, удостоверяващ увреждането/ хроничното заболяване. Документи може да изпращате на посочените по-долу контакти.

Срокът за подаване на документи е 26.06.2015 г.

Заявлението за достъп и резюме на проекта може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Заявление    Резюме

 

За повече информация

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”

Адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 61, ет. 3, ап. 8

Тел.: + 359 2 983 21 49; 0884 459 425

Ел. поща: adsubg@gmail.com
Обява за подбор на асистенти

08 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на асистенти по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като асистенти за предоставяне на почасова подкрепа в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания. Срокът за подаване на документи е 15.06.2015 г.

Обявата за подбор и наемане, както и заявлението за кандидатстване може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Обява              Заявление
Стартира нов проект, финансиран от Фонд

06 април 2015

ПРОЕКТ РД04-52/03.04.2015 г.

"Интегрирана асистентска услуга за хора с увреждания"

 

Възложител:
Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика

 

Връзка: http://assistants.adsu-bg.org/

 

Период: м. април 2015 г. -  м. декември 2015 г.

 

Описание: Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и институционализацията на възрастни лица с увреждания чрез предоставяне на асистентска подкрепа в домашна среда, с допълваща дистанционна подкрепа Телекеър в случай на риск или инцидент.

 

Конкретните дейности включват:

 

 • Разработване на Методика за интегрирана асистентска услуга;
 • Обучение на асистентски екип за предоставяне на интегрирана услуга в домашна среда;
 • Предоставяне на почасова подкрепа в дома съобразно потребностите на 15 лица с увреждания;
 • Предоставяне на допълваща дистанционна подкрепа на 6 потребители във висок риск;
 • Информиране и публичност на проекта и целите му.

 

Целите и дейностите на проекта са насочени пряко към следните целеви групи:

 

 • Хора с увреждания и техни близки;
 • Държавни и общински институции;
 • Доставчици на социални услуги.

 

Финансиране: Проектът е на стойност 26 333.00 лв., от които приносът на Фонд „Социална закрила” е 23 693.00 лв.
Обява за работа за позиции „Домашен майстор” и „Градинар”- краен срок за подаване на документи 15.11.2010 г.

15 октомври 2010

Обява за работа за позиции „Домашен майстор” и „Градинар”- краен срок за подаване на документи 15.11.2010 г.

За повече информация: изтеглете пълната обява.
На 18.11.2010 г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес: гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8

15 октомври 2010

На 18.11.2010 г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес: гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8
Обява за работа за позиция "Консултант маркетинг" - краен срок за подаване на документи 28.09.2010 г.

15 септември 2010

Обява за работа за позиция "Консултант маркетинг" - краен срок за подаване на документи 28.09.2010 г.

Пълната обява можете да изтеглите от тук.
Обява за работа за позиции „Юрисконсулт”, „Консултант по професионално консултиране” и „Консултант по психосоциално консултиране”- краен срок за подаване на документи 24.09.2010 г.

13 септември 2010

Обява за работа за позиции „Юрисконсулт”, „Консултант по професионално консултиране” и „Консултант по психосоциално консултиране”- краен срок за подаване на документи 24.09.2010 г.

За повече информация - изтеглете пълната обява.
О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

17 май 2010

О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.


Изтеглете обявата.
Изтеглете пояснителен документ.
Общо събрание на 12.03.2010г.

04 март 2010

На 12.03.2010г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес:

гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8
Общо събрание

17 април 2009

На 21.V.2009 г. от 12:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес:
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 61, ет. 3, ап. 8