Условия за членство

Членуването в Асоциацията е доброволно.

Редовен неин член може да бъде всяко юридическо лице с нестопанска цел, което е доставчик на социални услуги и е готово да съдейства за постигането на целите й.

Асоцииран член може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на Асоциацията. Асоциираните членове не плащат членски внос, не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията и при гласуване нямат право на глас. Те получават специална карта за асоцииран член и могат да участват във всички прояви, организирани от Асоциацията.

Физически лица с особено големи заслуги за осъществяване целите на Асоциацията могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове, които се ползват с правата на асоциирани членове.

Членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите за редовно или асоциирано членство подават писмена молба до Управителния съвет и попълват формуляра, с който Асоциацията всяка година подновява картите на членовете си.

Всеки редовен член ползва правата на член на Асоциацията, има право да участва в управлението й, да избира ръководните й органи и да бъде избиран в тях, да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и на ръководните й органи.

Права на членовете на Асоциацията:

  • да участвуват в дейността на Асоциацията;
  • да участвуват в работата на Общото събрание;
  • да получават информация за дейността на Асоциацията;
  • да получават възнаграждение за извършени и предоставени на Асоциацията услуги, когато това е уговорено изрично;
  • да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Асоциацията;
  • да ползуват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Асоциацията, материалната база и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Асоциацията за постигане на неговата цел.

Задължения на членовете на Асоциацията:

  • редовните членове да внесат встъпителната си вноска, ако бъде предвидена такава;
  • редовните членове да внасят членския си внос;
  • добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи.

Мисия на Асоциацията

Създаване на условия за качествено предоставяне на социални услуги в общността, насочени към хора с увреждания и самотно живеещи стари хора, както и осигуряване на равноправно участие на неправителствения сектор в този процес, стимулиране и подпомагане на НПО за професионално предоставяне на социални услуги и увеличаване на капацитета им като доставчици.

В изпълнение на своята мисия Асоциацията има следните цели: