Информация за социалните услуги, предоставяни от членовете на Асоциацията

НПО - членове са регистрирани като доставчици на социални услуги в общността и предоставят следните услуги –“социален асистент”, “домашен помощник”, “център за социална рехабилитация и интеграция” на лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.