Учредители

Учредители на Асоциацията са неправителствени организации – партньори по проект СЕЙН:

Сдружение “Алтернативи” – Айтос:
Сдружение "Алтернативи" осъществява дейности за развитие на гражданското общество, осигуряване равнопоставеност на различни социални групи, поощряване участието на гражданите при разглеждането на общозначими проблеми на местно ниво и насърчаване сформирането на коалиции за решаването им, подпомагане развитието на региона чрез социални, информационни, културни, издателски и образователни проекти.
За контакти:
гр. Айтос, ул. Орлово 2, вх. Г
тел.: 0558/8069, факс: 0558/7745
http://alternativi-aitos.org/

Сдружение “Реална помощ за хората в неравностойно положение” – Благоевград Сдружението има следните цели: организиране и провеждане на различни по вид социални дейности; разработване, организиране, координиране и реализиране на проекти, програми, стратегии и кампании, свързани с предоставяне на социални услуги; популяризиране на социални институции и обществени организации, предоставящи защита и помощ на хора в неравностойно положение; оказване на подкрепа и съдействие на лица в неравностойно положение.
За контакти:
гр. Благоевград, ж.к."Еленово", бл.176, ет.1
тел./факс:073/3 57 93; 073/3 99 57
ел. поща: sane_mila.s@abv.bg

Сдружение “Първи юни” – Бяла Слатина
Сдружение "Първи юни" работи за подпомагане на независимия живот на деца и хора с увреждания чрез предоставяне на социални услуги и защита на правата им.
За контакти:
гр. Бяла Слатина, ул."Хан Крум" 64
тел. 0915/ 83273
ел. поща: sdjuf@abv.bg, sdrujenie_1_juni@mail.bg
http://1june.dveri.bg/

Сдружение “Център за социални и здравни грижи” – Велико Търново
Сдружението работи за утвърждаване ценностите на демократичното гражданско общество в дух на толерантност и взаимопомощ между различни социални групи, общински и държавни институции в региона и страната.
За контакти:
гр. Велико Търново ул.Марно поле № 21, ДКЦ-1, каб.120
тел.: 062 622211, 0887 551922
ел. поща: cszg_bg@yahoo.com

Сдружение “Надежда 2002 “ – Горна Оряховица
Сдружение "Надежда 2002" работи в защита на интересите на хора в неравностойно социално положение. Сдружението работи с цел: подобряване социалния статус на възрастни хора, хора с увреждания и деца без родители, подпомагане на социално слаби, хора с увреждания и лица, нуждаещи се от грижи, подпомагане социалната и индивидуалната интеграция на хора от целевите групи
За контакти:
гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" 86
ел. поща: cnd2002@abv.bg

Сдружение за развитие на община Етрополе – Етрополе
“Сдружение за развитие на община Етрополе" работи за устойчиво местно социално, екологично и икономическо развитие и пълноценно интегриране на младите хора в обществото. Сдружението е сред основателите на "Националната асоциация на НПО от малките населени места”.
За контакти:
гр. Етрополе, бул."Руски"171, вх.В, ап.3
тел: 0720/72 03, 82 208, 73 35
ел. поща: saneproject@abv.bg

Фондация “Надежда 2003” – Казанлък
Фондация "Надежда 2003" работи за подпомагане цялостното функциониране на здравеопазването, социалната сфера, образованието, изкуството, културата и екологията.
За контакти:
гр. Казанлък, ул. "Цар Иван Шишман" 36, вх. Г, ет 2, ап. 57
тел. 0431/48724, GSM: 0887 804 591
ел. поща: mdimova@mail.bg

Сдружение Национален център за социална рехабилитация - Правец
Сдружението "Национален център за социална рехабилитация" работи за подобряване на живота на хората с увреждания и за тяхната интеграция.
Националният център за социална рехабилитация е неправителствена организация с нестопанска цел за социална помощ и социални услуги, регистрирана като сдружение с идеална цел. Националният център бе признат за представителна организация на национално равнище с Решение № 1142/17.10.1996 г. на Министерски съвет и е носител на Сертификат на ООН за най-добра практика за подобряване на условията на живот.
За контакти:
гр. София, ул."Христо Белчев" 8
тел. 02/980 32 12, 980 34 92
ел. поща: info@nscr-bg.org